Onderzoek

Onderzoek naar de uitvoering van de interventie

A. Bilim, R. & Free, R. (2023). Boksend Opvoeden, Boksen en veerkracht. Bachelor onderzoek Pedagogiek, Nijmegen, HAN. (september 2022 tot januari 2023).

B. Het onderzoek omvat een kwalitatieve procesmonitor. De vraag luidde op welke wijze draagt BO bij aan veerkrachtige identiteitsontwikkeling in VSO klas 2 in Rotterdam. De procesmonitor omvat een nulmeting, middenmeting en eindmeting. Deze monitor krijgt vorm door interviews met alle leerlingen en lesobservaties op eerder genoemde momenten. Ouders zijn twee keer bevraagd net als de begeleider van de groep en de directeur van de school. Ook is Annie Lamey-Joosten als interventie-eigenaar geïnterviewd.

C. De conclusies n.a.v. drie hoofdvragen die de subdoelen/werkzame elementen van de interventie omvatten:
1: Hoe dragen de bokslessen bij aan het ontwikkelen van plezier in bewegen?
De bokslessen hebben bijgedragen aan het ontwikkelen van plezier in bewegen. Belangrijke invloed ging uit van de begeleidingswijze van de docent, humor en duidelijke afspraken zijn belangrijk. De bokslessen gaven plezier in bewegen wat ervoor zorgt dat de leerlingen open staan voor de werkzame factoren die later in de lessen aan bod kwamen. De bevindingen in de praktijk bevestigden plezier als werkzame factor uit de literatuur.

2: Hoe zorgen de bokslessen voor bewustwording van gevoelens en gedachten en mentaal sterker zijn bij de leerlingen door het stimuleren van rust en reflectie?
Kunnen gronden en ademhaling kunnen controleren zijn elementen uit de bokslessen die bijdragen aan het tot rust kunnen brengen van gevoelens en gedachten wat resulteert in het mentaal sterker worden. Dit doel is behaald. Leerlingen ervaren in mindere mate stress en hun zelfvertrouwen neemt toe. De begeleiding van de begeleider is cruciaal voor het stimuleren van rust, bewustwording van gevoelens en gedachten en reflectie tijdens de bokslessen. Hierbij speelde humor en het stellen van reflectievragen over de boksoefeningen en de ervaringen tijdens het boksen en het ontwikkelen van vertrouwen een rol van betekenis.

3: Op welke manier maken de boksoefeningen het mogelijk voor de leerlingen om te oefenen met het kijken naar het gedrag van zichzelf en hun klasgenoten?
De leerlingen hebben een ontwikkeling doorgemaakt in het nemen van regie op eigen gedrag. Zij zijn meer aan het nadenken over wat ze doen en over het algemeen houden zij meer rekening met hun klasgenoten. Deze bevindingen worden bevestigd door de literatuur waarin beschreven wordt dat bokslessen en voornamelijk de interactie en reflectie daarop regie op gedrag in de groep stimuleert. In onze interviews en observaties hebben de onderzoeksters waargenomen dat het creëren van interactie door boksen toegevoegde waarde heeft omdat de leerlingen stappen zetten in hun persoonlijke ontwikkeling. Boksoefeningen brengen leerlingen dichter bij elkaar, waardoor ze leren rekening te houden met anderen en stappen zetten in reflecteren en samenwerken.

Zijn de lessen uitgevoerd als beschreven?
Onderzoekers hebben gekeken naar de pedagogische elementen in de begeleiding. De begeleider is van cruciale betekenis om de elementen in de aanpak te begeleiden zodat het bijdraagt aan het ontwikkelen van een meer veerkrachtige identiteit.

De werkzame factoren plezier in bewegen, tot rust brengen van gevoelens en gedachten en mentaal sterker zijn, zijn behaald en er is een ontwikkeling in regie op eigen gedrag waargenomen. De lessen zijn uitgevoerd als beschreven met een persoonlijk accent in de begeleiding.

De interventie is in het curriculum opgenomen en een groot deel van het personeel is getraind in deze benadering. De directeur is blij met de dynamiek die BO teweeg brengt bij de leerlingen én de schoolgemeenschap.

Het onderzoek stimuleerde de verbetering van de interventie: nauwgezette omschrijving van de lessen en de didactische werkvormen met aanwijzingen voor de begeleider. De herschreven lessenserie is gepresenteerd op de jaarlijkse nascholingsdag Boksend Opvoeden. Gecertificeerde trainers kunnen het gehele onderzoek bekijken in de Online Leeromgeving.